ΑΙΤΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ

• ……………………..του ………. , κατοίκου ………… (δνση …………),

• ……………………..του ………. , κατοίκου ………… (δνση …………),

• ……………………..του ………. , κατοίκου ………… (δνση …………), και

• ……………………..του ………. , κατοίκου ………… (δνση …………).

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου (…… τόπος έδρας Πρωτοδικείου)

Στις (… ημ/νία θανάτου) απεβίωσε στην … (… τόπος θανάτου) ο σύζυγός της πρώτης από εμάς και πατέρας των λοιπών, (…… ονοματεπώνυμο/πατρώνυμο/μητρώνυμο θανόντα), κάτοικος εν ζωή (… τόπος κατοικίας), χωρίς να αφήσει διαθήκη, και άφησε εμάς ως μοναδικούς εξ αδιαθέτου κληρονόμους του. Ειδικότερα, ο θανών συνήλθε σε νόμιμο γάμο κατά το έτος … με την πρώτη από εμάς και από το γάμο αυτό απέκτησε … τέκνα:

• την …………,

• τον …………,

• τον ………… (αναγράφονται τα ονόματα των τέκνων).

Σύμφωνα με τα άρθρα 1813 και 1820 Α.Κ., στην κληρονομία του θανόντος, (…… ονοματεπώνυμο/πατρώνυμο/μητρώνυμο θανόντα), καλούνται ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι οι της πρώτης τάξης, δηλαδή τα τέκνα αυτού, καθώς και η σύζυγος από νόμιμο γάμο, που επιζεί. Η σύζυγος που επιζεί καλείται ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος με τους συγγενείς της πρώτης τάξης στο ¼ της κληρονομίας, ενώ τα τέκνα κληρονομούν κατ’ ισομοιρία (αρθρ.1820 εδ.α΄ και 1813 παρ.3 Α.Κ.) Με τον τρόπο αυτό εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του (…… ονοματεπώνυμο/πατρώνυμο/μητρώνυμο θανόντα) είναι:

Α. Η νόμιμη σύζυγός του, (……… πλήρη στοιχεία) (Α΄ από εμάς) κατά ποσοστό ¼,

Β. Τα τέκνα του θανόντος :

• (……… πλήρη στοιχεία), κατά ποσοστό ¼,

• (……… πλήρη στοιχεία), κατά ποσοστό ¼ και

• (……… πλήρη στοιχεία), κατά ποσοστό ¼.

Επειδή, σύμφωνα με τα παραπάνω δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα τα οποία να έχουν δικαίωμα στην κληρονομιά αυτή ή να περιορίζουν το κληρονομικό μας δικαίωμα, ούτε εκκρεμεί σε βάρος μας δίκη με την οποία να αμφισβητείται η ύπαρξη του κληρονομικού μας δικαιώματος και το μέγεθος της κληρονομικής μας μερίδας. Επειδή αποδεχθήκαμε την κληρονομία του αποβιώσαντος. Επειδή σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και εκείνα που θα προσθέσουμε κατά την συζήτηση, η αίτησή μας είναι νόμιμη και βάσιμη (1956 ΑΚ, 819 εδ. α΄ Κ.Πολ.Δ.] και έχω δικαίωμα να ζητήσουμε την έκδοση κληρονομητηρίου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ – ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα. Να βεβαιωθεί από το Δικαστήριό σας ότι είμαστε εξ αδιαθέτου κληρονόμοι, καθένας μας κατά το ποσοστό που αναφέρεται παραπάνω, του από (… ημ/νία θανάτου) αποβιώσαντος συζύγου και πατρός μας (…… ονοματεπώνυμο θανόντα), και να διαταχθεί η χορήγηση πιστοποιητικού κληρονομητηρίου από το γραμματέα του Ειρηνοδικείου (…… τόπος έδρας Ειρηνοδικείου).

(τόπος …, ημερ/νία)

Ο πληρεξ. δικηγόρος

 


ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ (θρησκευτικος γαμος – χωρις τεκνα)

• – (… πλήρη στοιχεία του ενός συζύγου), κατοίκου (… τόπος – δνση), και

• – (… πλήρη στοιχεία του άλλου συζύγου), κατοίκου (… τόπος – δνση).

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου (… τόπος έδρας Πρωτ/κείου)

Στις (… ημερ/νία) ήρθαμε στ… (… τόπος τέλεσης γάμου) σε νόμιμο γάμο που ιερολογήθηκε σύμφωνα με τους κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και από τον γάμο αυτό δεν αποκτήσαμε τέκνα.

Επειδή για λόγους αντικειμενικούς η περαιτέρω συμβίωσή μας είναι αδύνατο να συνεχισθεί, αποφασίσαμε να διακόψουμε την έγγαμη συμβίωσή μας, επιθυμούμε δε και συμφωνούμε να προχωρήσουμε στη λύση του μεταξύ μας γάμου συναινετικά σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1441 Α.Κ., όπως αυτή ισχύει σήμερα.

Επειδή όταν οι σύζυγοι συμφωνούν για το διαζύγιο μπορούν να το ζητήσουν με κοινή αίτησή τους, που δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Επειδή από την ημεροχρονολογία του γάμου μας έχει περάσει χρονικό διάστημα πλέον των έξι μηνών, δηλαδή ο γάμος μας έχει διαρκέσει πέραν του απαιτούμενου από τον νόμο χρονικού διαστήματος.

Επειδή η συμφωνία μας για την έκδοση του διαζυγίου μας συναινετικά δηλώνεται εγγράφως και θα δηλωθεί και ενώπιον του δικαστηρίου σας.

Επειδή κατά τη συζήτηση της παρούσης αιτήσεώς μας θα προσκομίσουμε την έγγραφη συμφωνία μας για τη λύση του ανωτέρω γάμου μας.

Επειδή αρμόδιο κατά τόπο είναι το Δικαστήριό σας, αφού τελευταία κοινή διαμονή μας είχαμε την πόλη τ… (… τόπος τελευταίας κοινής διαμονής των συζύγων).

Επειδή η αίτησή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή και στηρίζεται στο άρθρο 1441 ΑΚ, όπως ισχύει σήμερα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ – ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας. Να ορισθεί χρόνος και τόπος για την συζήτησή της. Να λυθεί συναινετικά ο από … (… ημερ/νία τέλεσης γάμου) στ… (… τόπος τέλεσης γάμου) τελεσθείς γάμος μας.

(… τόπος, … ημερ/νία σύνταξης του δικογράφου της αίτησης)

Ο πληρεξ. δικηγόρος

(σφραγίδα/υπογραφή δικηγόρου)

 


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ (θρησκευτικος γαμος – χωρις τεκνα)

• (… πλήρη στοιχεία συζύγου), κατοίκου (… τόπος-δνση), και

• (… πλήρη στοιχεία συζύγου), κατοίκου (… τόπος-δνση).

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου (…. τόπος έδρας Πρωτ/κείου)

Συζητείται σήμερα η από (… ημερ/νία σύνταξης του δικογράφου της αίτησης) κοινή αίτησή μας (… αριθμός εκθέσεως κατάθεσης του δικογράφου) περί εκδόσεως συναινετικού διαζυγίου σύμφωνα με το άρθρο 1441 Α.Κ., όπως ισχύει σήμερα.

Για τη συζήτηση και την απόδειξη της αίτησή μας προσκομίζουμε και επικαλούμαστε κατά το περιεχόμενό τους τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Το με αριθμό …………… ειδικό πληρεξούσιο της Συμβολαιογράφου (… ονοματεπώνυμο και έδρα Συμβολαιογράφου), με το οποίο ο/η α΄ από εμάς δίνω την πληρεξουσιότητα στον υπογράφοντα δικηγόρο (… ονοματεπώνυμο δικηγόρου), να παρασταθεί ενώπιον του Δικαστηρίου Σας και να δηλώσει ότι επιθυμώ να λυθεί ο γάμος μας με συναινετικό διαζύγιο.

2. Το με αριθμό …………… ειδικό πληρεξούσιο της Συμβολαιογράφου (… ονοματεπώνυμο και έδρα Συμβολαιογράφου), με το οποίο ο/η β΄ από εμάς δίνω την πληρεξουσιότητα στον ίδιο ως άνω υπογράφοντα δικηγόρο (… ονοματεπώνυμο δικηγόρου), να παρασταθεί ενώπιον του Δικαστηρίου Σας και να δηλώσει ότι επιθυμώ να λυθεί ο γάμος μας με συναινετικό διαζύγιο.

3. Το με αριθμό πρωτοκόλλου …………… επίσημο και ακριβές αντίγραφο της (… αριθμός πράξης) Ληξιαρχικής πράξης γάμου του Δήμου (… Δήμος του τόπου τέλεσης του γάμου), από την οποία προκύπτει ότι στις (… ημερ/νία τέλεσης γάμου) τελέσαμε νόμιμο α΄ θρησκευτικό γάμο στ… (… τόπος τέλεσης γάμου), όπου στην οδό … ήταν ο τόπος της τελευταίας κοινής μας διαμονής, και συνεπώς από την τέλεση του γάμου έχει παρέλθει το από το νόμο απαιτούμενο χρονικό διάστημα των έξι μηνών για την κατάρτιση της έγγραφης συμφωνίας μας για τη λύση του γάμου.

4. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ……… πιστοποιητικό οικογενειακής μας καταστάσεως του Δήμου (… Δήμος του τόπου τέλεσης του γάμου), από το οποίο προκύπτει ότι δεν αποκτήσαμε παιδιά.

5. Το από (…ημερ/νία υπογραφής του συμφωνητικού) ιδιωτικό συμφωνητικό, με το οποίο συμφωνήσαμε να προβούμε σε λύση του γάμου μας.

Επειδή από τα παραπάνω έγγραφα βεβαιώνεται πλήρως ότι ο γάμος μας έχει διαρκέσει έξι και πλέον μήνες πριν από την κατάθεση της αιτήσεώς μας και ότι υπάρχει γραπτή συμφωνία για τη λύση του γάμου μας.

Επειδή η κρινόμενη αίτησή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ – ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνουν δεκτές οι προτάσεις μας και η κρινόμενη αίτησή μας.

Να συμψηφισθεί η δικαστική δαπάνη.

(… τόπος, … ημερ/νία σύνταξης του δικογράφου της αίτησης)

Ο πληρεξ. δικηγόρος

(σφραγίδα/υπογραφή δικηγόρου)

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3869/2010 (ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ)

Αίτηση ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου (ν.3869 2010)
Αίτηση χορήγησης αναλυτικής κατάστασης οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα και τράπεζες

Start typing and press Enter to search